N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B3g. Ny Testamentes fortolkningshistorie / History of Interpretation, New Testament 

Senest ajourført februar 2008. Titlerne anføres i omvendt kronologisk rækkefølge. 

Mogens Müller: The Expression "Son of Man" and the Development of Christology. A History of Interpretation. London: Equinox Publishing 2008. 

Mogens Müller: "Menneskesønnen" - en søn af et menneske eller af Mennesket. Mellem spirende ortodoksi og gnosticisme. (= Patristik 8), 2008, 23 s. Internetpublikation på adressen: www.patristik.dk/Patristik8.pdf

René Kieffer: Lignelsen om den barmhjertige samaritaner - som kirkefædrene udlagde teksten. i: Bibliana 7.2 (2006), 23-28. 

René Falkenberg: "Se, jeg har lært jer den fuldkomnes navn". Matthæusevangeliets missionsbefaling og dåbsformel i Nag Hammadi-biblioteket. i: DTT 67 (2004), 96-108. 

Rasmus Nøjgaard: Tusindårsriget. En introduktion til oldkirkens tolkning af tusindårsriget i Johannes Åbenbaring 20,1-6. i: Tiden i bibelsk belysning, red. af Geert Hallbäck og Niels Peter Lemche, (= Forum for Bibelsk Eksegese 11), København: Museum Tusculanum 2001, 101-128. 

Niels Grønkjær: Sendt fra himlen. Jesus i oldkirken. i: Historien om Jesus og Jesus i historien, red. af Marianne Aagaard Skovmand og Søren Giversen, Søborg: DR Multimedie 1999, 65-73.

Kauko K. Raikas: Adveniat regnum tuum. Interpretierung und Erweiterung des Vaterunsers von Tertullianus und Cyprians bis Augustin (De serm. Domini in monte II,6,20). i: Studia Ephemeridis Augustinianum 66 (1999), xx-xx. (= XXVII Incontro di studiosi dell’ antichità cristiana, Roma, 7-9 maggio 1998).

Oskar Skarsaune: Tusenårshåpet. Endetidsforventning gjenom 2000 år. (= Kirkeforum), Oslo: Verbum Forlag 1999, 124 s. 

Henning Lehmann: The so-called »Absurd« Punctuation in John 1,3-4. Neglected Witnesses of the Old Church.  i: Proceedings of the Fifth International Conference on Armenian Linguistics . . . ed. Dora Sakayan, (= Anatolian and Caucasian Studies), New York: Caravan Books 1996, 45-52.

T. Fornberg: God, the Fathers and the Profets. The use af Heb. 1.1 in Recent Theology of Religions. i: Texts and Contexts. Biblical texts in their textual and situational contexts. Essays in honor of Lars Hartman, Oslo 1995, 887-900.

Johannes Glenthøj: The Cross and Paradise – the Robber and the Cherub in Dialogue. i: In the Last Days, On Jewish and Christian Apocalyptic and its Period, red. K. Jeppesen, K. Nielsen og Bent Rosendal, Århus 1994, 60-77.

René Kieffer: Les premiers indices d'une reception de l'evangile de Saint Jean. i: The four Gospels, Festschrift Frans Neirynck, ed. F. van Segebroeck m.fl., (= Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovanniensium 100), Leuven 1992, 2225-2238. 

Per Beskow: Skattepenningen i tidigkristen utläggning. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 6 (Lund 1991), 11-19.

René Kieffer: Den tidigaste receptionen av Johannesevangeliet. i: Florilegium patristicum. En festskrift till Per Beskow, sammanstäld av Gösta Hallonsten, Sten Hidal & Samuel Rubenson, Delsbo: Bokförlaget Åsak 1991, 131-145.

Poul Nepper-Christensen: Apostlen Matthæus og Matthæusevangeliet. i: DTT 54 (1991), 95-112.

Sigfred Pedersen: Betegnelsen parabole i den antikke kontekst. i: Skriftsyn og metode. Om den nytestamentlige hermeneutik, red. af Sigfred Pedersen. (= Dansk kommentar til Det nye Testamente 1), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1989, 50-72 [især s. 62-70 om de efter-nytestamentlige tekster].

Niels Willert: Pilatusbilledet i den antike jødedom og kristendom. (= Bibel og historie 11), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1989, 409 s.

B. Löfstedt: Adnotatiunculae patristicae. i: Aevum 62 (Milano 1988), 169-170.

Juoko Martikainen: Nytestamentlig exeges hos de tidiga syriska fäderna. i: Patristica Nordica 2 (= Religio 25, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1987, 49-61.

Helge Kjær Nielsen: Heilung und Verkündigung. Das Verständnis der Heilung und ihres Verhältnis zur Verkündigung bei Jesus und in der ältesten Kirche. (= Acta Theologica Danica 22), Leiden: E.J. Brill 1987, XII+302 s.

Søren Giversen: Mattæusevangeliet og De apostolske Fædre. i: Teologi og kirke. Festskrift til Poul Nepper-Christensen. Redigeret af Johannes Nissen og Hejne Simonsen, Unitas Forlag 1986, 104-117.

Mogens Muller: Der Ausdruck »MenschenSohn« in den Evangelien. Voraussetzungen und Bedeutung. (= Acta Theologica Danica 17), Leiden: E.J. Brill 1984, XII+279 s.

Ebba Refshauge: Tårebrevet. (= Bibel og historie 6), København: Gad 1984, 230 s.

René Kieffer: Foi et justification à Antioche. Interpretation d'un conflit (Ga 2,14-21). (= Lectio divina 111), Paris: Cerf 1982. 

E. Wilhelms: Die Tempelsteuerperikope Matthäus 17,24-27 in der Exegese der griechischen Väter der Alten Kirche. (= Suomen eksegeettisen Seuran julkaisuja 34), Helsinki 1980, xx s.

Oskar Skarsaune: Patristiske merkneder til begrepet »Guds Rike«. i: Israel-Kristus-Kirken. Festskrift til professor dr. theol. Sverre Aalen, Oslo 1979, 163-182.

R. Kieffer: Fader vor i äldre kyrklig tradition. i: STK 54 (1978), 103-109.

H.J. Lehmann: Om interpunktionen i Joh. 1,3.4 i den ældste kirke. i: Hilsen til Noack. Fra kolleger . . . Under redaktion af Niels Hyldahl og Eduard Nielsen, København 1975, 137-150.

Olof Linton: Origin and the Interpretation of the Baptist’s Call to Repentence. i: Studia Patristica 14 (= Texte und Untersuchungen 117), Berlin 1975, 148-159.

Harald Riesenfeld: Berättelsen om äktenskapsbryterskan i den fornkyrkliga traditionen. i: SEÅ 17 (1952), xx. [Genoptrykt i: Att tolka Bibeln, Stockholm 1967, 235-247].

Birger Gerhardsson: The Good Samaritan - the Good Shepherd?. (= Coniectanea neotestamentica 16), Lund: Gleerup 1958, 31 s. 

Poul Nepper-Christensen: Das Matthäusevangelium. Ein Judenchristliches Evangelium? (= Acta Theologica Danica 1), Aarhus: Universitetsforlaget 1958, 231 s.

Johannes Munck: Paulus und die Heilsgeschichte. (= Acta Jutlandica 26,1. Teologisk serie 6), Aarhus: Universitetsforlaget 1954.

Harald Riesenfeld: Berättelsen om äktenskapsbrytersken i den fornkyrkliga traditionen. i: SEÅ 17 (1952), xx. [Genoptrykt i: Att tolka Bibeln, Stockholm 1967, 235-247].

Sigurd Petri: Tillbedjan i ande och sanning. En exegeshistorisk skiss till Joh 4:19-24. i: SEÅ 11 (1946), 47-xx.

Børge Diderichsen: Paulus Romanus. Et analytisk Bidrag til Romerbrevets ældste Historie. (= Teologiske Studier, Dansk teologisk Tidsskrift II. Afd., Nr. 1), København 1941, 188 s.

Holger Mosbech: Fortolkningen af Johannes Aabenbaring i Fortid og Nutid. i: Festskrift udgivet af Københavns Universitet i Anledning af Universitets Aarsfest november 1934, København: Bianco Luno 1934, 3-106.

Frederik Torm: Nytestamentlig Hermenevtik. København 1928, xx s. [2. Udg. 1938].

Axel Andersen: Matth. 28. 19. 20 A. En dogmehistorisk undersøgelse. Kristiania 1899.

T. Skat Rørdam: Raader Pavlus i 1 Kor 7,21 de kristne Trælle til at give Afkald paa at blive fri? i: Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke 11 (Kbh. 1896), 519-536.

Magnus Eiriksson: Jøder og Christne eller Hvorledes blev Jesus fra Nazareth betragtet i den ældste Kirke og hvorledes blev han senere betragtet? Kbh. 1873.

C.E. Scharling: Et besynderligt Johannesevangelium. i: Dansk Tidsskrift 1870, 14de Hefte, xx. [Genoptrykt i Theologiske Afhandlinger 1880, 406-428.]

C.E. Scharling: Den ældste Fortolkning af Parablen om den utroe Husfoged. i: Nyt Theologisk Tidskrift 2 (Kbh. 1851), 349-352. [Genoptrykt i Theologiske Afhandlinger 1880, 92-95].

Henrik Nicolaj Clausen: Hermeneutik des Neuen Testaments. Aus dem Dänischen übersetz von C.O. Schmidt-Phiseldeck. Leipzig 1841, xx s. [Original: Det Nye Testaments Hermeneutik. Kbh. 1840].

Henrik Nikolai Clausen: Det Nye Testaments Hermeneutik. Kjöbenhavn: Schultz 1840, VIII+563 s.

Joh. Chr. Rørdam: De fide patrum ecclesiæ christianæ antiquissimæ in iis, quæ de origene evangeliorum canonicorum, maxime Matthæi, tradiderunt. Kbh. 1839. [Theologisk doktorafhandling, resp.: Magn. Eiriksen].

C.E. Scharling: Hvilken Betydning tilkommer den gamle Kirkes Vidnesbyrd om de fire canoniske Evangeliers Oprindelse? En kritisk Undersøgelse. i: Theologisk Tidsskrift 2 (Kbh. 1838), 1. Hæfte, 64-172.

Ernst Wilhelm Kolthoff: Apocalypsis Joanni Apostolo vindicata. Hafniæ 1834, 153 s. [Theologisk Licentiatafhandling]

Eschil Petraeus: Meditatio S. Evangelii Dominicae I Adventus, additus S. Patrum dictis, quaestionumque aliquot decisione, ad uberiorem textus, cum opus est explicationem & Heterodoxorum Refutationem. Åbo 1653. [Diss., resp.: Simon P. Naglaenius. Med S. epistolae Dom. I Adv. etc., resp.: Petr. Josephi Mathesius].

 

Retur 

Andre delemner om Ny Testamente:

Generelt

Græsk  

Syrisk o.

Latinsk o.

Andre o.

Kanon

Fortolkningshist.