N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

A1b Virkningshistorie / Reception of the Church Fathers 

Udskrift 21. aug. 2001, omvendt kronologisk rækkefølge.
Senest ajourført maj 2007.

Sven J. Enlund: Sven Lidmann och Augustinus. En komparativ autobiografisk studie. Stockholm: RKF-förlaget 2005, xxix+269 s.

Anna Vind: The Use of Augustine by Latomus and Luther. i: Luther between Present and Past – Studies in Luther and Lutheranism, ed. Ulrik Nissen m.fl., (= Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 56), Helsinki 2004, 132-150.

Bengt Hägglund: Chemnitz – Gerhard – Arndt – Rudbeckius. Aufsätze sum Studium der altlutherischen Theologie. (= Texte und Studien zum Protestantismus des 16. bis 18. Jahrhunderts 1), Waltrop: Hartmut Spenner 2003, 266 s. 

Helena Bodin: Hjalmar Gullberg och bysantinismen – »som paradoxer i tid och rum«. Skellefteå: Norma 2002, 289 s. [Diss. Stockholm Univ. 2002]. 

Helge Haystrup: Augustin som formidler af Oldkirkens teologi til Martin Luther og Reformationen. i: Præsteforeningens Blad 92 (2002), 138-144.

Bernt Olsson: Haquin Spegel och de grekiska kyrkofäderna.  i: STK 78 (2002), 64-73.

Åke Bergvall: Augustinian perspectives in the Renaissance. (= Studia Anglistica Upsaliensia 117), Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2001, 234 s.

Hans Jørgen Frederiksen: Ægyptisk indflydelse på irsk og angelsaksisk kunst i 700- og 800-tallet. i: Arven fra Ægypten, red. Erik Christiansen, Århus: Sfinx 2001, bind I, 243-257.

Anne-Mette Gravgaard: Ægyptisk arvegods i østlig og vestlig kristendom.  i: Arven fra Ægypten, red. Erik Christiansen, Århus: Sfinx 2001, bind I, 217-226.

Torbjörn Johansson: Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus. En studie i Martin Chemnitz’ Augustinusreception. (= Församlingsfakultetens skriftserie 3), Göteborg: Församlingsförlaget 1999, 317 s. [Akad. avh., Lund]. 

Auctoritas Patrum II. Neue Beiträge zur Rezeption der Kirchenväter im 15. und 16. Jahrhundert. New Contributions to the Reception of the Church Fathers in the 15th and 16th Century. Eds. Leif Grane, Alfred Schindler, Markus Wriedt. (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte, Mainz, Beiheft 44), Mainz: Verlag von Zapern 1998, XIII+324 s.

Samuel Rubenson: Translating the Tradition. Aspects on the Arabization of the Patristic Heritage in Medieval Egypt. i: Medieval Encounters. Jewish, Christian and Muslim Culture in Confluence and Dialogue, 2.1 (1996), Leiden 1996, 4-14.

Carsten Bach-Nielsen, Jacob Balling m.fl.: Kirken af levende Stene. Den grundtvigske tradition i dansk kirkehistorieskrivning. København: Anis 1994, 240 s.

Jakob Balling: Bispestav, skolemesterpen - og menighed. Den ældre Grundtvig som kirkehistoriker. i: Kirken af levende Stene, København: Anis 1994, 45-59.

Søren Jensen: »Frimenighed og apostelskole« – Frederik Helveg som oldkirkehistoriker. i: Kirken af levende Stene, København: Anis 1994, 79-107.

Auctoritas Patrum. Contributions to the Reception of the Church Fathers in the 15th and 16th Century. Eds. Leif Grane, Alfred Schindler, Markus Wriedt. (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte, Mainz, Beiheft 37), Mainz: Verlag von Zapern 1993, X+295 s.

Leif Grane: Some Remarks on the Church Fathers in the First Years of the Reformation (1516-1520).  i: Auctoritas Patrum. Contributions to the Reception of the Church Fathers in the 15th and 16th Century. Eds. Leif Grane, Alfred Schindler, Markus Wriedt. (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte, Mainz, Beiheft 37), Mainz: Verlag von Zapern 1993, 21-32.

Martin Boje Christensen: N.F.S. Grundtvigs Irenæuspåvirkning set i sammenhæng med to faser i forfatterskabet, 1820'erne og 1850'erne. Århus: Teoltryk 1992, 50 s.

Leif Grane: Luther og Augustin. (Forelæsning ved universitetet i Cambridge 1981).  i: Leif Grane, Den uberegnelige Luther: essays om en arv og dens forvaltning, (= Kirkehistoriske studier, 3. række, nr. 2), Kbh.: Gad 1992, 63-73.

Lars Thunberg: Grundtvig og de latinske salmer – et teologisk perspektiv. i: Grundtvig-Studier 1992, udg. af Grundtvig-Selskabet af 8. september 1947, København 1992, 67-92.

Marie Mikulova Thulstrup: Kierkegaard i kristenlivets historie. København: C.A. Reitzel 1991, 270 s.

Leif Grane: Nogle bemærkninger om kirkefædrene i begyndelsen af det 16. århundrede. i: DTT 53 (1990), 317-332.

Jens Holger Schjørring: Grundtvigs billedsprog - og den kirkelige anskuelse. [Heri især: Grundtvig og Irenæus, s. 87-112]. (= Skrifter udgivet af Grundtvig-Selskabet 21), København: Anis 1990, 193 s.

Jørgen Ertner: Kirkefædrecitaterne [af Augustin hos Peder Palladius]. i: Jørgen Ertner, Peder Palladius' lutherske teologi, København: Akademisk Forlag 1988, 704-721. 

Jakob Balling: Et 'augustinsk' tema i europæisk poesi. i: Människouppfatningen i den senare antiken. Platonselskabet, symposium på Hanaholmen 3-5 juni 1985, red. Holger Tersleff, Helsingfors: Klassisk-filologiska institutionen 1985, 13-26. [Genoptrykt i Jakob Balling, Historisk kristendom, Kbh. 2003, 83-96].

Niels Thomsen: Grundtvig i oldkirkens spejl. i: Grundtvig og grundtvigianismen i nyt lys. Hovedtanker og udviklingslinjer i de senere års Grundtvigforskning. Red. af Christian Thodberg og Anders Pontoppidan Thyssen, Århus: Anis 1983, 197-209.

Maria Mikulova Thulstrup: Kierkegaard og kirkefædrene. i: NTT 82 (1981), 129-140.

Leif Grane: Modus loquendi theologicus. Luthers Kampf um die Erneuerung der Theologie 1515-1518. (= Acta theologica danica 12), Leiden 1975, 201 s. [Om Luthers brug af Augustin, s. 1-103].

Leif Grane: Augustins 'Expositio quarundam proposistionum ex Epistola ad Romanos' in Luthers Römerbriefvorlesung. i: ZThK 69 (1972), 53-61. 

Bengt Hägglund: Verständnis und Autorität der altkirchlichen Tradition in der lutherischen Theologie der Reformationszeit bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. i: Oecumenica. Jahrbuch für ökumenische Forschung 1971-72, Gütersloh 1972, 34-62.

Kaj Thaning: Menneske først. Grundtvigs opgør med sig selv, I-III.  [Heri et afsnit om Irenæus’ indflydelse på Grundtvig]. København 1963.

Peter Fraenkel: Testimonia Patrum. The Function of the Patristic Argument in the Theology of Philip Melanchton. (= Travaux d’humanisme et renaissance, 46), Genève 1961, 382 s. [Akad. avh. Lund]

Hans Bekker-Nielsen: Den gammelnorske paaskeprædiken og Gregor den Store. i: Maal og Minne 1960 (Oslo 1960), 99-104.

Jørgen Elbek: Grundtvig og de græske salmer. (= Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning 241), København 1960, 150 s.

Jørgen Elbek: Grundtvig og de latinske salmer. i: Grundtvig Studier 1959 (København 1959), 18-28.

Uffe Hansen: Grundtvigs oversættelser af græske salmer. i: Grundtvig-Studier 1953 (København 1953), 69-80.

Kaj Thaning: Grundtvigs Møde med Irenæus – hans Vej til »Dagningen« og »De levendes Land«. i: Grundtvig-Studier 1953, udg. af Grundtvig-Selskabet, red. af Gustav Albeck, København 1953, 7-68.

Carl-Martin Edsman: Gezelii bibelverk och en återklang av kristen kronologi och antik världsålderslära. ( = Uppsala Universitets Årsskrift 1941:7:14 = Festskrift utg. af Teol. fak. i Upps. 1941 til 400-årsminnet av bibelns utg. på svenska 1541, 14), Uppsala 1941, 53 s.

Franz Blatt: Den latinske Josephustradition fra Kirkefædrene til Korstogenes Tid. i: Fra Cicero til Copernicus, 1940, 60-74.

Hal Koch: Regnum og Sacerdotium.  i: TTD, 5. Række, 5 (1934), 161-193.

Peder Severinsen: Grundtvig som Oversætter af latinske Salmer. Særtryk Kbh. 1904-1905, s. 166-184. 

A. Chr. Bang: Bidrag til de Sibyllinske Oraklers og den Sibyllinske Orakeldigtnings Historie i Middelalderen. I: Lactants og Sibyllerne. (= Særskilt aftrykt af Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger 1882, No. 8), Christiania 1882, 24 s.

A. Chr. Bang: Et sibyllinsk Orakel fra Middelalderen paaanyt udgivet. (= Særskilt aftrykt af Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger 1882, No. 9), Christiania 1882, 35 s.

A. Chr. Bang: Midgaardsormens Prototyper.  i: Hist. Tidsskr. 2. Række, 3 (Kristiania 1882), xx.

Viktor Rydberg: [Kritik af Bugges og Bangs artikler om oprindelsen til den nordiske mytologi]. i: Nordisk Tidsskrift, 1.-2. hefte, 1881.

N.J. Termansen: Nyere meninger om eddadigtenes oprindelse.  i: Nordisk månedskrift for folkelig og kristelig oplysning 1881, 2. halvårgang (Odense 1881), 139-155.

A. Chr. Bang: Völuspaa og de Sibyllinske Orakler. (= Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger 1879, No. 9), Christiania 1879, 23 s.

Petri Palladii ... De novis Hæresibus ... Hafniensis 1556 ... [genudgivet af H.P. Resen]. Kbh. 1638 [En del af kapitler  ' De Sacramentarijs' indeholder citater af kirkefædrene]. 

Bibliografiens systematik
Kirkefædre, alfabetisk liste
Emneregister 
Forside: patristik.dk 

 

 

Andre delemner om patristik generelt:

Forskningshist.
Virkningshist.
Bibliografier
Leksika
Samleværker
Filologi
Palæografi
Tekstsaml.
Patristik