N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B5c Nadver / The Eucharist 

Oprettet 1.11.01. Ajourført febr. 2008. 

Ezra Gebremedhin: Heyäntä Nääkuto, en etiopisk nattvardsbön. Om et sällsynt handskrift tillägnad Jungfru Maria från Carolina Redivas gömmar. i: Med smak av nåd, [Torsten Josephsson ... red. Tomas Nygren ...], Örebro: Libris 2000,73-92. 

Ezra Gebremedhin: Fornkyrkans nattvardssyn. i: Nattvardens teologi, ed. René Kieffer, Stockholm: Verbum 1996, xx-xx.

Nattvardens teologi. Ed. René Kieffer. Stockholm: Verbum 1996, 198 s.

Helge Haystrup: Augustin-studier IV. Nadversyn og Festforkyndelse. København: C.A. Reitzel 1992, 102 s.

Oskar Skarsaune: The Jewish Heritage and the Ecumenical Consensus - with Regard to the Eucharistic Meal. i: Meldingsblad for Collegium Judaicum 1984, 5-17.

Anna Marie Aagaard: Eukaristi og symbol. i: DTT 45 (1982), 51-69.

Anna Marie Aagaard: Symbol og virkelighed. i: DTT 45 (1982), 194-217.

Nils A. Dahl: Feiringen af Herrens nattverd i den eldste kirke og i vår egen tid. i: Nattverden i menighetens liv, utg. af Den norske kirkes presteforening, Oslo 1977, 32-74.

Ole Skjerbæk Madsen: Nadverbønnerne i de ægyptiske liturgier frem til den arabiske periode. København 1973, 108 s.

Gustav Brøndsted: Sakramente eller Forkyndelse? Nadveren i de tre første kristne Generationer. i: DTT 25 (1962), 129-175. [Genoptrykt i Gustav Brøndsted 1966, 303-352].

Palle Dinesen: Die Epiklese im Rahmen altkirchlicher Liturgien. Eine Studie über die eucharistische Epiklese. i: Studia Theologica 16 (1962), 42-107.

Lars Hartman: Den sakrificiella aspekten på eukaristien mot bakgrund av Nya Testamentet och under de första århundradena. i: Välsignelsens kalk, predikningar och föredrag hållna vid Kyrklig Förnyelses kyrkodagar kring Nattvarden i Uppsala 1961, utg av Eric Segelberg, Växjö 1962, 39-51.

Nils Johansson: Det urkristna nattvardsfirandet, dess religionshistoriska bakgrund, dess ursprung och innebörd. Lund 1944.

O. Loefgren: Nachtrag zu der Cyrillus-Liturgie (Mit Uebersetzung und Kommentar von S. Euringer). i: Zeitschrift für Semitistik 9 (Leipzig 1934), 264-270.

O. Loefgren: Varianten und Bemerkungen zu äthiopischen Anaphora der 318 Orthodoxen (die von S. Euringer ZS, IV herausgegeben wurde). i: Le Monde Oriental 26-27 (Uppsala 1932-33), 216-226.

O. Loefgren - S. Euringer: Die beiden gewöhnlichen äthiopischen Gregoriosanaphoren. (= Orientalia Christiana 85), Roma 1933, 82 s.

O. Loefgren: Die äthiopische Dioscurus-Anaphora nach mehrere Handschriften (Mit Uebersetzung und Kommentar von S. Euringer). i: Le Monde Oriental 26 (Uppsala 1932), 229-255.

O. Löfgren – S. Euringer: Die beiden äthiopischen Anaphoren »des heiligen Cyrillus, Patriarchen von Alexandrien«. i: Zeitschrift für Semitistik 8 (1932) 210-234.

Yngve Brilioth: Eucharistic faith & practice, evangelical & catholic. Authorised transl. by A.G. Hebert. London 1930. [Svensk original 1926, efterfølgende engelsk udgave 1934]. 

O. Loefgren - S. Euringer: Die beiden äthiopischen Anaphoren des heiligen Cyrillus, Patriarchen von Alexandrien. i: Zeitschrift für Semitistik 8 (Leipzig 1929), 210-234 samt 9 (1930), 44-86 og 264-280.

Johannes Chrysostomus' etiopiska nattvardsliturgi, översatt av Oscar Löfgren. i: Kyrkohistorisk Årsskrift 29 (1929), 299-308.

Yngve Brilioth: Nattvarden i evangeliskt gudstjänstliv. Stockholm 1926, 488 s. [Om oldkirken s. 41-114. Andra Upplagen Stockholm 1951. Engelsk version 1930 og 1934].

Peder Severinsen: Agnus Dei. i: Kirke-Tidende 4 (1919), 351-356, 368-372 og 381-387.

Peder Severinsen: Ord og Skik ved Dab og Nadver. Kirkehistoriske Oplysninger. Odense 1912, 96 s.

Axel Andersen: Das Abendmahl in den zwei ersten Jahrhunderten nach Christus. Giessen 1904, IV + 95 s. [2. udvidet udg. 1906, 111 s].

Bjørnstjerne Bjørnson: Nadveren seet i Udviklingens Lys. En populær Fremstilling efter Axel Andersen: »Nadveren«, »Modkritik« og »Das Abendmahl«. Kristiania 1903, 79 s.

Otto Ahnfelt: Om det urkristliga nattvardsfirandet. i: Kyrkl. tidskr. 8 (S 1902), 204-217.

F. Torm: Syndsforladelsen i Nadveren efter de oldkirkelige Liturgier. i: Teologisk Tidsskrift, Ny Række, 3 (Kbh. 1901-1902), 33-44.

Axel Andersen: Modkritik. Kristiania 1900, 56 s. 

Axel Andersen: Nadveren i de par første aarhundreder eft. Kr. En dogmehistorisk undersøgelse. Kristiania 1898, 172 s.

Georg V. Hansen: Oldkirkens Nadveroffer. Dets Forfald og dets Kaar i Nutiden. Kjøbenhavn: Frimodt Forlag 1895, VIII+205 s.

Georg V. Hansen: Nadvergudstjenesten. Et Forslag, udarbeidet paa Grundlag af Fællesindholdet af de oldkirkelige østerlandske Liturgier. Kjøbenhavn: Langstad 1890, 55 s.

L. Gude: Den hellige Nadvere. Første Afdeling: Forberedelsen og Indstiftelsen. Kjøbenhavn 1874, 222 s.

C.P. Caspari: Nadverens Indstiftelsesords gudstjenestlige Historie fra det femte Aarhundrede af indtil vore Dage. Med særligt Hensyn til Grundtvigs og hans Venners Anskuelser om disse Ords Form i Kirken og denne Forms Oprindelse. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 10 (1869), 84-306. [Også udsendt som særtryk].

C.P. Caspari: Nadverens Indstiftelsesords gudstjenestlige Historie fra det femte Aarhundrede af indtil vore Dage. Med særligt Hensyn til Grundtvigs og hans Venners Anskuelser om disse Ords Form i Kirken og denne Forms Oprindelse. (= Særskilt Aftryk af »Theologisk Tidsskrift« X. Bd., 1. og 2. H.), Christiania 1868.

C.T. Engelstoft: Om Skriftemålet i dets Forbindelse med den hellige Nadver og dets Form i den gamle og nyere Tid. i: Theologisk Tidsskrift 4 (Kbh. 1840), 159-182.

Barthold Botsac: Disp. theologica prima-quarta de formula liturgica Sursum corda. [Resp. I: Gothard Braem - II: Petr. Klarschov - III: Jacob Johannides - IV: Olaus Sletting]. Hafniæ 1696-1701.

 

Retur til oversigt
Liturgi generelt

Gudstjeneste

Nadver

Dåb

Sakramenter

Kirkeår

Prædiken

Hymner

Bønner, tidebøn

Andre emner