N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B5d Dåb og katekumenat / Baptism and Catechumenate 

Udskrift 2. nov. 2001. Ajourført febr. 2008 og sept. 2009. 

Når jeg så skal ut i verden. Barn og tro i tidlig kristendom. Ed. Karl Olav Sandnes, Oskar Skarsaune & Reidar Aasgaard. Trondheim: Tapir 2009, 270 s.

Odd Magne Bakke: »La ingen ting være så vigtig som å h omsorg for »barna« – kristen oppdragelse hos Johannes Krysostomos. i: Når jeg så skal ut i verden, ed. Karl Olav Sandnes m.fl., Trondheim 2009, 221-236.

Karl Olav Sandnes: »... opdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje«. Trosformidling til barn og unge i den eldste kirke. i: Når jeg så skal ut i verden, ed. Karl Olav Sandnes m.fl., Trondheim 2009, 113-142.

Oskar Skarsaune: Organisert trosopplæring for barn og unge. i: Når jeg så skal ut i verden, ed. Karl Olav Sandnes m.fl., Trondheim 2009, 167-204. 

Reidar Aasgaard: Til barnets beste? Samspillet mellom hjem, kirke og skole i tidligkristen trosopplæring. i: Når jeg så skal ut i verden, ed. Karl Olav Sandnes m.fl., Trondheim 2009, 143-166. 

Reidar Aasgaard: Tomas' barndomsevangelium – den første kristne barnefortelling? i: Når jeg så skal ut i verden, ed. Karl Olav Sandnes m.fl., Trondheim 2009, 205-220.

Reidar Aasgaard: Ut i verden. Refleksjoner rundt trosopplæring i antikken og i dag. i: Når jeg så skal ut i verden, ed. Karl Olav Sandnes m.fl., Trondheim 2009, 237-253.

Geir Hellemo: Baptisme – The Divine Touch. i: Acta ad archæologiam et artium historiam pertinentia 18 (Roma 2004), 101-113.

Oluf Brandt: The symbolism of water in early Christian baptisteries. i: Current Swedish archaeology 11 (Stockholm 2003), 11-24. 

Ola Langnes-Øyen: Djevel og demon i senantikk kristen dåp. En analyse af Kyrill af Jerusalems mystagogiske katekeser. i: Chaos 40 (2003), 29-45. 

Tuve Skånberg: Glömde gudstecken. Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken. (= Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 45), Lund: Studentlitteratur 2003, 247 s. [Diss. Lund Univ. 2003].

Samuel Rubenson: Katekumenatet. Katekese, dåb og medlemsoptagelse i oldkirken. i: Dåb og medlemskab i Folkekirken. Seksten forelæsninger fra Københavns Universitet, red. af Hans Raun Iversen, Frederiksberg: Anis 2000, 31-42.

Christian Thodberg: Dåben og dåbsritualets historie. København: Københavns Universitet 1999, 247 s. [Intern publikation]. 

Lars Hartman: »Into the name of the Lord Jesus« - Baptism in The Early Church. (= Studies of the New Testament and its World), Edinburgh: T&T Clark 1997, x+214 s. 

Hans Kvalbein: The Baptism of Jesus as Model for Christian Baptism. Can the Idea be traced back to New Testament times? i: Studia Theologica 50 (1996), 67-83.

Lars Hartman: Obligatory Baptism – but Why? On Baptism in the Didache and in the Shepherd of Hermas.  i: SEÅ  59 (1994), 127–143. 

Lars Hartman: Om dåb og Den Hellige Ånd. i: Ad Acta. Studier til Apostlenes gerninger og urkristendommens historie. Festskrift til Edvin Larsson på 70-årsdagen, red. af R. Hvalvik & H. Kvalbein, Oslo: Verbum 1994, xx-xx.

Kyril af Jerusalem: Anden og tredie mystagogiske katekese om dåben; fjerde mystagogiske katekese om nadveren. Oversat af Lars Thunberg. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse, red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 144-153.

Oskar Skarsaune: Baptismal Typology in ‘Barnabas’ 8 and the Jewish Background. i: Studia Patristica 18.3, ed. E.A. Livingstone, Kalamazoo, Mich. 1989, 221-228.

Helge Haystrup: Fra dødens nat til livets lys. Påske og dåb hos Augustin. i: Præsteforeningens Blad 78 (Danmark 1988), 329-342.

Oskar Skarsaune: Den første kristne katekismen. i: Prismet 39 (1988), 160-168.

Søren Giversen: Dåb i Ny Testamentes omverden. i: Dåben i Ny Testamente, red. af Sigfred Pedersen (= Teologiske Studier 9), Århus 1982, 8-10.

Hans Kvalbein: Den kristne dåps opprinnelse. i: TTK 53 (1982), 171-184.

E. Langkjer: Dåben og Himmelrejsen til den skjulte Adam. Studier i den ældste jødekristne dåbsgudstjeneste. Kolding 1982.

Bent Noack: Dåben i Didake. i: Dåben i Ny Testamente, red. af Sigfred Pedersen, Århus: Aros 1982, 246-265.

Ellen Juhl Christiansen: Women and Baptism. i: Studia Theologica 35 (1981), 1-8.

Geo Widengren: Reflexions sur le baptême dans la chretienté syriaque. i: Paganisme Judaisme Christianisme. Melanges offert à M. Simon, Paris 1978, [350-351].

Lars Hartman: Baptism »Into the name of Jesus« and Early Christology. Some Tentative Considerations. i: StTh (= Studia Theologica) 28 (1974), 21-48.

Christian Thodberg: Dåben i Ny Testamente og den tidlige menigheds forståelse af Ny Testamente med henblik på dåben. Teologi og dåbsritual hos Luther og Grundtvig og hos os. i: Vartovbogen, København 1970, 16-55.

Sten Bugge: Katekumenatet - dåpsforberedelsen i urkristendommen. i: NTT 68 (1967), 156-175.

Tage Nielsen: Barnedåb i oldkirken. i: Aalborg Stiftsbog 1966, 25-33.

L. Brøndum: Urkirkens apostoliske lære, oldkirkens katekumenat og det romersk-katolske konfirmationssakramente. i: Konfirmandundervisningen og konfirmationen, udg. af Fællesudvalget for kristendomsundervisningen, red. af L. Brøndum, København 1962, 11-25.

Einar Molland: A Lost Scrutiny in the Early Baptismal Rite. i: Studia Patristica 5 (= Texte und Untersuchungen 80), Berlin 1962, 104-108. [Norsk original 1958. Genoptrykt i Molland 1970, 231-234].

Einar Molland: Et tidlig forsvunnet ledd i den kristne dåpsritus. i: NTT 59 (1958), 65-75. [Frank version 1958, engelsk version 1962].

L. Brøndum: Dåben i N.T. og i Oldtiden.  i: Af Dåben fremgår det nye Menneske, Kbh. 1955, xx.

Nils Alstrup Dahl: The Origin af Baptism. i: NTT 56 (1955), 36-52.

Göran Grefbäck: Fiskens symbol och det kristna dopet. En studie i fornkristen symbolik.  i: SEÅ 15 (Uppsala 1950), 62-80.

Bjarne Skard: Dåpspraxis i Tertullians menighed. i: NTT 46 (1945), 164-xx.

Johan Hagner: Skriftens och kyrkofädernas vittnesbörd om barndopet. Stockholm 1943, 38 s.

Carl-Martin Edsman: [Anmeldelse af] P. Lundberg, La typologie baptismale dans l’ancienne Église, Uppsala 1942. i: STK 19 (1942), 58-67.

Per Lundberg: La typologie baptismale dans l’ancienne Église. (= Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis 10), Uppsala 1942, VIII+246 s.

Einar Molland: Barnedåpens oprinnelse og alder. i: NTT 43 (1942), 1-23.

N. Clausen-Bagge: Nytestamentlig Daabstro med oldkirkelig fortolkning. København 1939.

Bjarne Skard: Det karthagiske katekumenat. i: NTT 40 (1939), 145-xx.

Hjalmar Evander: Det kristna dopet, dess ankomst och betydelse. Några synspunkter till ledning för diskussionen vid prästmötet i Lund den 20, 21 och 22 september 1938. Lund: Gleerup 1938, 210 s.

N. Clausen-Bagge: Det forkortede Ord. Nogle Bidrag til Trosbekendelsens og Daabens ældste Historie. København 1936, 156 s.

Nicolaj Clausen-Bagge: Menighedens oprindelige Daabstro, [1-5]. Ringkjøbing 1932-1934, 54+46+52+50+48 s. [Samleanførsel].

Peder Severinsen: Daabens Ord. Et Bidrag til den kristne Daabs Historie. Odense 1924, 218 s.

G. Lizell: Den kateketiska undervisningen m.s.h. til konfirmationen, I-IV. Stockholm (?) 1920.

G. Lizell: Om den gamla kyrkans kristendomsundervisning. (= Uppsala Universitets Årsskrift xx), Uppsala 1920.

Niels Munk Plum: Forsagelsen ved Daaben. En liturgisk-historisk Undersøgelse. Kbh.: Gad 1920, 376 s. [Disputats]

Joh. Lindblom: Jesu missions- och dopbefallning Matt. 28:18-20. Tillika en studie över det kristna dopets ursprung. Stockholm 1919, 287 s.

Vilhelm Schepelern: Daab og Dæmon. Kbh. 1914.

N. Clausen-Bagge: Oldkirkens Daabstro. København 1908, 124 s.

Karl Henning: Det kristna dopets historia under kyrkans första århundraden. Stockholm 1891, 86 s.

C.P. Caspari: Nogle Oplysninger angaaende den oldkirkelige Betragtning af Forsagelsen og Aflæggelsen af Troesbekjendelsen ved Daaben som Indgaaelse af en Pagt med Gud. i: Theologisk Tidsskrift, Tredje Række 2 (1888), 564-588.

C.P. Caspari: En utrykt oldkirkelig »Exposition fidei catholicæ«. i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 7 (1880), 223f.

C.P. Caspari: Hvorfra hidrøre Ordene: in nomine, im Namen, i Navnet osv. i den vesterlandske Døbeformel, og hvorledes ere de at forstaa? I. i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 4 (1876), 147-183.

C.E. Scharling: [Anmeldelse af] Ungedruckte . . . Quellen zur Geschichte des Taufsymbols von C.P. Caspari, Bd. III, Christiania 1875. i: Theologisk Tidskrift 1876 (Kbh. 1876), 265-273.

C.P. Caspari: Historiske Oplysninger om Troesspørgsmaalenes Ordlyd ved Daaben. Christiania 1871, 68 s.

Frederik Helveg: Den kateketiske Teologis Historie. i: Dansk Kirketidende 1871, sp. 229-239, 241-256 og 257-268.

C.P. Caspari: Nogle historiske Oplysninger om Troesspørgsmaalenes Ordlyd ved Daaben. i: Luthersk Kirketidende, Ny Række 1 (1869), 17-24.

C.P. Caspari: Rejsefrugter. IX. Daabsspörgsmaalene i den mozarabisk-spanske Kirke efter en i det historiske Akademi i Madrid tilhörende Codex fra det tiende Aarhundrede. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 9 (1866), 517-528.

[C.P. Caspari:] Den sidste Katechumenatsact i den gamle constantinopolitanske Kirke, som den beskrives i et barberinsk Manuskript af Sanct-Marcus-Biblioteket i Venedig. (Euchologium Græcorum ed. Goar p. 340-344). i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 3 (Christiania 1860), 214-219.

[C.P. Caspari:] Den Daabsacten umiddelbart forangaaende Complex af den nyere græske Kirkes liturgiske Katechumenatsacter. (Euchologion Græcorum ed. Goar p. 334-39 . . .). i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 3 (Christiania 1860), 331-338.

[C.P. Caspari:]  Daabsacten i den græske Kirke. (Euchologion Græcorum ed. Goar p. 350-56 . . .) i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 3 (Christiania 1860), 339-347.

Anton Niclas Sundberg: De paedobaptismo commentatio biblica, historica, dogmatica. Lund 1851, 164 s. [Diss.]

Hilarius Henn. Hagerup: De catechumenis ecclesiæ africanæ ineunte sæculo quinto disputatio.  Hauniæ 1844, IV+89 s. [Licentiatafhandling].

Thure Annerstedt: De sacramento baptismi dissertatio historico-liturgica, P. I-II. Diss., præs. A.E. Knös. Ups. 1838-1840, 20 s.

Frederik Nielsen: De vi et effectibus Baptismo ab ecclesiæ patribus tributis. Particula prior, sententias patrum ante ann. 258 viventium continens. Haun. 1836, 204 s.

Otto Fredrik Tullberg: Liturgiæ in s. lavacro administrando antiquitus usurpatæ pericope, syr. & lat. Ups. 1831.

Sven Lagerbring: De ludis, circensibus, aliisque, objecto renuntiationis Baptismalis. Diss., resp: Heinr. Klintorph. Lund 1766. [Diss. Lund 181].

Eiler Hagerup: Forsög til en historisk Underretning om de saakaldte Catechumenis eller Lærlinge og Catechismus-Börn udi den förste christne Kirke.  Kbh. 1759.

Eiler Hagerup: Historisk Berætning om de Unges Confirmation udi deres Daabes Naade, saaledes som den haver været brugelig i den første Christen Kirke; fordervet formedelst Misbrug udi de seenere Tider, og endelig ved det salige Reformations Værk til Opbyggelse fornyet.  Kbh. 1757.

Sven Lagerbring: De baptismo per immersionem. Diss., resp: Sam Mörtling. Lund 1753. [Diss. Lund 134].

 

Retur til oversigt
Liturgi generelt

Gudstjeneste

Nadver

Dåb

Sakramenter

Kirkeår

Prædiken

Hymner

Bønner, tidebøn

Andre emner